Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  • Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van Pronesty .
  • Pronesty statutair gevestigd te Roermond, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Roermond onder nummer 75845385, handelend onder de naam Pronesty.
  • Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die Producten en of Diensten afneemt van Pronesty, dan wel met wie Pronesty een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
  • Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake de verkopen of levering van Producten of Diensten door Pronesty waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  • Diensten: De aanneming van werk, onderhoud, ontwikkeling van programmatuur en websites. Advies en uitvoering omtrent zoekmachine marketingcampagnes, domeinnaamregistratie en email hosting.
  • Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van overeenkomst.
  • Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie.
 2. Toepasselijkheid algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Pronesty producten en of diensten van welke aard ook aan klant levert. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant en of leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

2.3 Indien een of meer bepalingen van de voorwaarden en of overeenkomst nietig zijn of niet rechts geldig worden, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden en of overeenkomst nog van kracht blijven.

 1. Identiteit van de ondernemer

     Pronesty

 Prins Bernhardhoek 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6051 DV  Roermond

Telefoonnummer: 06-44223152                                                                                                                                                          email adres: helpdesk@pronesty.nl                                                                                                                 Kvk-nummer: 75845385                                                                                                                                    BTW nummer:

 

4.Aanbiedingen en totstandkoming

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is                 aangegeven. Aanbiedingen vanuit Pronesty hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

4.2 Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Pronesty onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.                                                                  4.3 Door Pronesty verstrekte prijslijsten, uitingen op haar website, brochures, drukwerken en dergelijk zijn aan wijzingen onderhevige en gelden niet als aanbieding of offerte.                              4.4 Een overeenkomst komt slechts tot snad voor zover Pronesty een order van klant schriftelijk aanvaardt, indien Pronesty uitvoering aan een order geeft en wanneer Pronesty een factuur voor de order heeft verzonden aan klant.

 1. Medewerking klant. 5.1 Vanwege de aard van de overeenkomst is het noodzakelijk dat klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, waartoe klant aan Pronesty steeds tijding nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.                                                                               5.2 Indien is overeengekomen dat klant data op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 5.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens niet , niet tijdig of niet overeenkomst de afspraken ter beschikking van Pronesty staan of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Pronesty het recht tot opschorting van de overeenkomst en heeft Pronesty het recht om extra kosten vogens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Tevens heeft Pronesty het recht de website naar eigen inzicht op te leveren indien de klant verzuimt aan haar bovenvermelde verplichtingen te website naar eigen inzicht op te leveren indien de klant verzuimt aan haar bovenvermelde verplichtingen te website naar eigen inzicht op te leveren indien de klant verzuimt aan haar bovenvermelde verplichtingen te voldoen.
 2. Prijs en Betaling. 6.1 Alle prijzen exclusief omzetbelasting ( BTW ) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.                                                                                                                                                 6.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 6.3 Pronesty is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van schriftelijke kennisgeving aan klant aan te passen voor de prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minst drie maanden na de datum van deze schriftelijke kennisgeving ligt.   6.4 Alle facturen zullen de klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreken van specifieke condities zal de klant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor klanten die handelen in de uitoefeningen van een beroep of bedrijf.                                                                                                         6.5 Alle ( buiten ) gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Pronesty als gevold van de niet of niet tijdige nakomen door klant van diens ( betaling ) verplichtingen moeten maken, zijn voor rekening van klant. Deze kosten zijn conform de wet incasso kosten en onderliggende besluiten.
 3. Leveringstermijnen 7.1 Alle door Pronesty genoemde levering termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomt aan Pronesty bekend waren, zijn slechts indicatief en zullen zoveel mogelijk acht genomen worden.
 4. Aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding 8.1 Indien een der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichting(en) uit een overeenkomst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geld, zal de andere partij hem deswege schriftelijk in gebreke stellen.                     8.2 Indien nakoming door een der partijen van een opeisbare verplichting blijven onmogelijk wordt, mogen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden.                                                                             8.3 Indien nakoming door een der partijen van een opeisbare verplichtingen tijdelijk uitblijft of onmogelijk is, mogen partijen har verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten. Pronesty is daarbij tevens nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door klant aangehouden domeinnamen.                                                                              9. Gebruik, intellectueel eigendom en privacy                                                                                                                 9.1 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de inhoud van de uitingen die op de website, het domein of in advertenties gedaan worden. Dit artikel is tevens van toepassing idien de inhoud van de website door medewerkers van Pronesty is herschreven in het kader  van een betere vindbaarheid door zoekmachines.                                                                                                                     9.2 Bij herhaaldelijke ( gegronde ) klachten over de door klant aangeboden informatie is Pronesty gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en of te beëindigen.                                                                10. Duur en uitvoering van overeenkomst                                                                                                     10.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van een jaar geldt.                                                                                                          10.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de dur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij klant of Pronesty de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de betreffende periode. Tussentijds opzegging is mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst.                               10.3 Indien de dienst (mede) strekt tot implementatie, advies  en uitvoering van zoekmachine marketingcampagnes, verleent klant aan Pronesty een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Pronesty noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.                                                                                                                                        10.4 Pronesty zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat.  Alle mededelingen van Pronesty over mogelijk resultaten in het kader van zoekmachine marketingcampagnes zijn indicatief. Klant kan een deze mededelingen geen rechten ontlenen.                                                                        10.5 Klant dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overgekomen zoekmachine aan adverteerders worden gesteld. Pronesty is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.                                                                                                                             10.6 Indien Pronesty op zoek pf met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant aan Pronesty worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Pronesty.                                                                                                                                         11. Hosting en aanverwante diensten                                                                                                              11.1 Indien de dienst ( mede ) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en of doorgifte van door klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van domeinnaamregistratie, IP-adresregistratie, webhosting of e-maildiensten, geld voorts het in dit artikel bepaalde.                      11.2 Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server  op te starten waarvan klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Pronesty , overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.                                                                                          11.3 Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.                                                                  11.4 Pronesty kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die klant mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Pronesty bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.                                                                                                          11.5 Naast de verplichting  uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van klant.                                                          11.6 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en of IP-adres zijn afhankelijk van een zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleverancier, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instatie beslist over de toekenning van een domeinnaam en of IP-adres. Pronesty vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.                                                                                                                                           11.7 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Pronesty, waarin wordt vermeld daat de gevraagde domeinnaam is geregistreerde, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.                                                                                   11.8 Pronesty is niet aansprakelijk voor het verliezen door klant van dienst recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/f verregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Pronesty.                                           11.9 Indien Pronesty een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van klant, zal Pronesty medewerking verlenen aan verzoek van klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.                                                                                                                                                     11.10 Pronesty zal zicht inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken realiseren, en om toegang tot door Pronesty opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.                                                                                                                                         11.2 Indien naar het oordeel van Pronesty een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pronesty of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, is Pronesty gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.                                          12. Geschillen en toepasselijk recht                                                                                                                 12.1 Op alle overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Nederlandse rechten van toepassing.  12.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.